RODO opiekun

Zostałem/am poinformowany/a, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych i/lub danych Ucznia, którego jestem opiekunem prawnym jest Piotr Klinger Hi5 Centrum Językowe z siedzibą w Unisławiu przy ul. Wiślanej 8, nr NIP: 554-296-23-99.
 2. dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celach:
 3. zawarcia i prawidłowej realizacji umowy dotyczącej prowadzenia kursu językowego;
 4. marketingu bezpośredniego Szkoły;
 5. marketingu Piotr Klinger Hi5 Centrum Językowego,(dotyczy jedynie wizerunku Ucznia);
 6. analizy, weryfikacji i oceny sposobu prowadzenia zajęć w Szkole.
 7. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
 8. zgoda wyrażona przeze mnie w imieniu swoim i/lub Ucznia;
 9. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej kursu językowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 10. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 11. dane osobowe mogą być udostępnione:
 12. podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi informatyczne;
 13. podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi kadrowo-księgowe i prawne;
 14. podmiotom współpracującym ze Szkołą przy organizacji kursów językowych, oraz podmiotom współpracującym z tą spółką;
 15. podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi marketingowe;
 16. dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej kursu językowego łączącej mnie ze Szkołą;
 17. mam prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
 18. mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
 19. mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
 20. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 21. podane przeze mnie dane dotyczące zdrowia Ucznia stanowią szczególną kategorię danych osobowych; podanie tych danych następuje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy przez Szkołę przez ustalenie okoliczności dotyczących zdrowia Ucznia, które mogą mieć wpływ na jego uczestnictwo w kursie;
 22. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej kursu językowego; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie tej umowy.

 

 1. Zgody dotyczące danych osobowych:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę danych dotyczących zdrowia Ucznia, którego jestem opiekunem prawnym, w celu ustalenia przez Szkołę okoliczności dotyczących zdrowia Ucznia, które mogą mieć wpływ na jego uczestnictwo w kursie.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami moich danych osobowych oraz danych osobowych Ucznia, którego jestem opiekunem prawnym, przez wprowadzenie ich do serwisu internetowego ActiveNow oraz Classcraft przez Szkołę oraz podmiotom współpracującym z tą spółką, w celu umożliwienia dostępu do internetowych funkcjonalności będących częścią kursu językowego.
 1. Zgody marketingowe:
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowej przesyłanej na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu, a także na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego Szkoły. Wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne. Zostałem/am także poinformowany/a, że udzielone przez mnie zgody mogą być odwołane w każdym czasie.
 1. Zgody na wykorzystanie wizerunku:
 • Wyrażam zgodę na rejestrowanie przez Szkołę na nagraniach audiowizualnych wizerunku Ucznia, którego jestem opiekunem prawnym, w trakcie prowadzenia zajęć językowych oraz na udostępnianie przez Szkołę nagrań zawierających powyższy wizerunek 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany przez Piotr Klinge Hi5 Centrum Językowe, oraz podmioty współpracujące z tą firmą jedynie dla potrzeb analizy, weryfikacji i oceny sposobu prowadzenia zajęć w Szkole.

Zgoda zostaje udzielona bezpłatnie i na czas nieokreślony.

W przypadku braku udzielenia zgody Uczeń nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach, które będą rejestrowane na nagraniu audiowizualnym.

 • Wyrażam zgodę na rejestrowanie na nagraniach audiowizualnych i fotografiach wizerunku Ucznia, którego jestem opiekunem prawnym, w trakcie prowadzenia zajęć językowych i eventów organizowanych przez Szkołę oraz na publiczne udostępnianie tych nagrań i fotografii w celach marketingowych i informacyjnych związanych z działalnością Szkoły i podmiotów z którymi Szkoła współpracuje.

Zgoda zostaje udzielona bezpłatnie i na czas nieokreślony.