Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY

 1. Kursy językowe prowadzone są przez niepubliczną placówkę kształcenia: Piotr Klinger Hi5 Centrum Językowe, określaną dalej jako Centrum Językowe.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania kursów językowych organizowanych przez Centrum Językowe.
 3. Osobą odpowiedzialną za organizację kursów językowych, rekrutację słuchaczy i kadry pedagogicznej oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem kursów jest Dyrektor Centrum Językowego.
 4. Ceny kursów na każdy rok szkolny wraz z terminami płatności określa cennik stanowiący integralną część regulaminu. 1 godzina lekcyjna to 45 minut zajęć.
 5. Lektorzy zatrudnieni w Centrum Językowym posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu.
 6. Kwalifikacja Słuchacza do odpowiedniej grupy jest nieodpłatna. Grupy kursowe tworzone są z uwzględnieniem wieku, stopnia zaawansowania znajomości języka oraz szczególnych potrzeb kursantów (np. przygotowanie do egzaminu maturalnego).
 7. Kursy kończą się wydaniem odpowiedniego zaświadczenia.
 8. W czasie trwania roku szkolnego może nastąpić zmiana lektora uczącego grupę oraz rozkładu zajęć lekcyjnych.
 9. Nauczanie w grupie kursowej może być prowadzone przez jednego bądź dwóch nauczycieli.
 10. Każdy słuchacz może uczestniczyć w dodatkowych wydarzeniach organizowanych przez Centrum Językowe.
 11. W cenę kursu wliczony jest koszt podręczników i wszystkich materiałów dodatkowych dla słuchaczy.
 12. Słuchacz zobowiązany jest do terminowych płatności określanych w cenniku.
 13. W przypadku opóźnień w płatności rat naliczone zostaną odsetki ustawowe.
 14. Czasowa nieobecność Słuchacza na zajęciach (wyjazdy, problemy zdrowotne, etc.) nie jest podstawą do zawieszenia opłat za kurs, bowiem określone w umowie raty nie są opłatami za pojedyncze miesiące, lecz stanowią część kosztu całego kursu.
 15. Rezygnacja z kursu może nastąpić jedynie w przypadku pisemnego wypowiedzenia umowy, z zachowaniem co najmniej 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 16. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania Słuchacz otrzyma zwrot kwoty obliczonej proporcjonalnie do odbytych do dnia rezygnacji z kursu zajęć. Kwota ta zostanie pomniejszona o 200 zł (słownie dwieście złotych 00/100), co stanowi oszacowaną równowartość podręczników oraz pozostałych materiałów naukowo-biurowych przeznaczonych dla Słuchacza. W przypadku braku nadpłaty, Słuchacz jest zmuszony zwrócić 200 zł Centrum Językowemu, a książki otrzymuje na własność.
 17. Płatności za kurs można dokonać jednorazowo lub w systemie ratalnym zgodnie z harmonogramem załączonym w umowie.
 18. Opłaty za kurs należy uiszczać na rachunek bankowy Centrum Językowego, podany w umowie i na stronie internetowej www.hi5.edu.pl.
 19. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Centrum Językowego.
 20. Centrum Językowe wystawia faktury VAT na życzenie klienta w terminie do 7 dni wpływu płatności na konto Centrum Językowego. Po tym terminie oraz przed wpływem płatności na konto Centrum Językowego wystawienie faktury VAT nie jest możliwe.
 21. Faktury VAT wystawiane są na nazwisko uczestnika kursu, nazwę firmy kierującej na szkolenie lub nazwisko rodzica (opiekuna) w przypadku, gdy uczestnikami kursu są osoby niepełnoletnie.
 22. Jeżeli po wpłaceniu zaliczki, wpisowego czy raty nie będzie możliwe ustalenie planu lekcji odpowiadającego Słuchaczowi, wszelkie wpłacone przez niego kwoty zostaną zwrócone.
 23. W przypadku braku płatności w wyznaczonych terminach Centrum Językowe wezwie Słuchacza do uregulowania zaległości.
 24. W przypadku, gdy kurs zostanie przerwany z winy Centrum Językowego, Słuchaczowi przysługuje zwrot wpłaconej należności za niezrealizowaną część kursu w wysokości wartości zajęć pozostałych do końca roku szkolnego.
 25. W przypadku, gdy planowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby uczestników, bądź innych przyczyn, Centrum Językowe może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, w tej samej grupie wiekowej, w inne dni i godziny, bądź zajęcia indywidualne.
 26. Centrum Językowe ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo nieletnich Słuchaczy tylko podczas zajęć na terenie klas. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich w drodze na zajęcia, oraz w czasie gdy dziecko przebywa na terenie Centrum Językowego przed i po zajęciach odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
 27. Centrum Językowe nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w Centrum Językowym.
 28. Centrum Językowe gwarantuje ciągłość nauczania, zastrzegając sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji kursu w przypadku zmiany liczby Słuchaczy w trakcie trwania kursu. W takich sytuacjach możliwe jest łączenie grup, zmiana dni i godzin zajęć, zmiana czasu trwania zajęć lub podwyższenie opłaty za zajęcia od momentu wystąpienia zmiany. Słuchaczom, którzy nie akceptują zaproponowanych zmian przysługuje zwrot wpłaconych kwot na zajęcia niezrealizowane od momentu zaistnienia zmiany.
 29. Słuchacze zobowiązani są do regularnego uczęszczania na zajęcia, wykonywania zadanych przez nauczyciela prac i do samodzielnej nauki.
 30. Uporczywe niestosowanie się do zaleceń porządkowych lektora lub pracowników Centrum Językowego może skutkować rozwiązaniem umowy o naukę.
 31. Centrum Językowe ma prawo skreślić Słuchacza z listy kursantów, w przypadku naruszenia przez niego obowiązków określonych umową o naukę oraz niniejszym regulaminem.
 32. W Centrum Językowym obowiązuje całkowity zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, religię, wiek, niepełnosprawność, światopogląd. W przypadkach udowodnionej dyskryminacji Centrum Językowe ma prawo rozwiązać umowę ze Słuchaczem.
 33. Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających na terenie Centrum Językowego oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 35. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.